Integritetspolicy

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Jämtdykarna värnar om integriteten för alla de personer vars uppgifter vi behandlar för att kunna utföra klubbens verksamhet. Vi arbetar därför kontinuerligt med att övervaka och följa upp hanteringen av personuppgifter inom klubben.

Vad är en personuppgift?

All slags information som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera en nu levande fysisk person är en personuppgift. Det måste alltså inte förekomma ett namn eller personnummer för att en uppgift ska vara en personuppgift. Det kan till exempel vara bilder på en person utan att något namn finns registrerat.

Om uppgifterna är anonymiserade på ett sådant sätt att det inte längre går att koppla uppgiften till en enskild individ är det inte en personuppgift.

Vad är behandling av personuppgifter och när får det ske?

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna inklusive lagring. Behandlingen kan ske manuellt, helt eller delvis automatiserat. I den europeiska dataskyddsförordningen finns bestämmelser om hur behandling får ske. Utöver förordningen finns ett flertal svenska lagar som reglerar behandlingen av personuppgifter. Exempel på andra lagar som reglerar behandlingen av personuppgifter är Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (SFS 2018:218) och Patientdatalag (SFS 2008:355).

För att behandlingen ska vara tillåten måste det finnas en laglig grund för behandlingen. I den europeiska dataskyddsförordningen definieras vad som är laglig grund för behandling. Det kan till exempel vara för att fullgöra ett avtal, som ett led i myndighetsutövning eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Personuppgiftsansvarig

Den som är ansvarig för behandlingen av personuppgifter kallas personuppgiftsansvarig (PuA). I Jämtdykarna är styrelsen personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som hanteras inom klubbens verksamhet.

Dina rättigheter som registrerad

Du som registrerad har rätt att få information om hur dina uppgifter behandlas. Och vad som är syftet med behandlingen. Om du till exempel skickar e-post, ringer eller kontaktar klubben via formulär på webben kommer dina uppgifter att behandlas av klubben. Vi behandlar uppgifterna för att kunna hantera ditt ärende oavsett vad ditt ärende gäller.

Rätten till tillgång

Du som registrerad har rätt att få veta om Jämtdykarna behandlar personuppgifter som rör dig. Om klubben har personuppgifter som rör dig har du rätt att få veta:

 1. Ändamålen med behandlingen
 2. De kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller
 3. De mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, särskilt mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer.
 4. Om möjligt, den förutsedda period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period.
 5. Förekomsten av rätten att av den personuppgiftsansvarige begära rättelse eller radering av personuppgifterna eller begränsningar av behandling av personuppgifter som rör den registrerade eller att invända mot sådan behandling.
 6. Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet.
 7. Om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade, all tillgänglig information om varifrån dessa uppgifter kommer.
 8. Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, varvid det åtminstone i dessa fall ska lämnas meningsfull information om logiken bakom samt betydelsen och de förutsedda följderna av sådan behandling för den registrerade.
 9. Om uppgifterna överförs till tredje-land information om vilka skyddsåtgärder som vidtagits.
 10. En kopia på de uppgifter som är under behandling.

Rätten till tillgång får inte inverka menligt på andras rättigheter och friheter. Därför är det viktigt att vi kan säkerställa att det verkligen är rätt person som begärt ut uppgifterna.

För att begära tillgång kan du skicka in en skriftlig begäran per brev.

Om du skickar in en begäran per brev måste den vara underskriven av dig som sökande. Du kommer att få uppgifterna skickade till din folkbokföringsadress med brev.

Styrelsen kommer att svara på din begäran inom en månad från att den lämnas in. Om din begäran är omfattande eller om det av andra skäl inte är möjligt att ge svar inom en månad kommer du få information om det.

Rätt till rättelse

Du som registrerad har rätt att utan dröjsmål får felaktiga uppgifter rättade. Om du upptäcker felaktiga uppgifter kan du antingen kontakta den person du har kontakt med i ditt ärende eller vända dig till styrelsen.

Rätt till radering

I vissa fall har du som registrerad rätt att begära att få dina personuppgifter raderade. Nedan finns de fall som tas upp i den europeiska dataskyddsförordningen där du som registrerad har rätt att få dina uppgifter raderade.

 1. Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats.
 2. Du återkallar ditt samtycke på vilket behandlingen grundar sig och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen.
 3. Du invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, eller den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.2 i den europeiska dataskyddsförordningen.
 4. Personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt.
 5. Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten eller i ett EU-lands nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av.
 6. Personuppgifterna har samlats in i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster, i de fall som avses i artikel 8.1 i den europeiska dataskyddsförordningen.

I vissa fall kan det finnas undantag som gör att uppgifterna ändå inte kan raderas. Det kan till exempel vara för att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling, behandling för arkivändamål eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning av behandling

Du som registrerad kan begära att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas. Begränsning av behandling innebär att uppgifter bara får behandlas med den ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse för unionen eller för en medlemsstat.

Du kan begära begränsning om något av följande kriterier är uppfyllda:

 1. Den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger den personuppgiftsansvarige möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
 2. Behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning.
 3. Den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men den registrerade behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 4. Den registrerade har invänt mot behandling i enlighet med artikel 21.1 i väntan på kontroll av huruvida den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än den registrerades berättigade skäl.

Klagomål

Om du anser att dina uppgifter har behandlats felaktigt kan du som registrerad kontakta styrelsen som behandlar uppgifterna. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Mer information och kontaktuppgifter till datainspektionen hittar du på www.datainspektionen.se.

Rätt till dataportabilitet

Du som registrerad har rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit eller att få dessa uppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig om behandlingen grundar sig på samtycke eller avtal och behandlingen sker automatiserat.

Rätten till dataportabilitet ska inte påverka rätten till radering. Rätten till dataportabilitet får inte påverka andras rättigheter och friheter på ett ogynnsamt sätt.

Samtycke

Om du som registrerad har lämnat samtycke till behandlingen har du rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Att samtycket återkallas påverkar inte lagligheten av behandling som redan har utförts.

Behandling av personuppgifter i e-post

Jämtdykarna hanterar dagligen e-postmeddelanden. När du skickar eller tar emot e-post från Jämtdykarna kan det innebära att dina personuppgifter kommer att hanteras av klubben. Hanteringen sker till exempel för att kunna svara på frågor, kommunicera med berörda i samband med hantering av ärenden eller för att kontakta intressenter. Hantering av personuppgifter i e-post lyder under samma dataskyddslagstiftning som övrig behandling av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter vid eventanmälan och vid intresseanmälningar

Eventanmälan och intresseanmälningar

Jämtdykarna arrangerar ibland event eller öppnar för intresseanmälningar i olika ärenden. Vid dessa tillfällen finns möjlighet för allmänheten eller utvalda grupper att anmäla sig. Vilka uppgifter som behövs kan variera beroende på vad du anmäler dig till. Vi samlar aldrig in fler uppgifter än vad som är nödvändigt vid respektive tillfälle.

De uppgifter vi samlar in vid dessa anmälningar behövs för att administrera utskick av information, organisering av event och andra aktiviteter som är kopplat till det aktuella fallet. Det kan till exempel handla om att beställa mat och vi kan då komma att behöva information om allergier för att säkerställa att det finns mat som du kan äta. Informationen används enbart för det aktuella tillfället och tillgång till informationen kommer att begränsas till de som behöver den.


Utöver ovan informeras följande till besökare av vår publika webbplatsadress: https://jamtdykarna.com.

Tillfälliga data kan komma att sparas i så kallade cookies (en textfil lokalt på din dator), för att underlätta för dig vid ifyllnad av formulär på vår webbplats. Dessa cookies, eller innehållet i dem, sparas EJ av oss, och kommer automatisk raderas från din dator efter 12 månader, eller när du själv tömmer din surfhistorik och cachade data från din webbläsares inställningar.